مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تعداد 800 (هشتصد ) دستگاه ZERO CLIENT با مشخصات و اوصاف فني مندرج در قرارداد

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تعداد 800 (هشتصد ) دستگاه ZERO CLIENT با مشخصات و اوصاف فني مندرج در قرارداد
شماره :
48/1400/20

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358231

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خريد تعداد  800 (هشتصد ) دستگاه Zero Client  با مشخصات و اوصاف فنی مندرج در قرارداد و اسناد مناقصه

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 2.900.000.000 (دو  میلیارد و نهصد میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 30/03/1400 می باشد.

ساعت : 11:27:00
تاريخ : 1400/03/29