منشور اخلاقی کارکنان منشور اخلاقی کارکنان

به نام خالق هستی

منشور اخلاق و رفتار سازمانی کارکنان  بانک مسکن

ما کارکنان بانک مسکن ،با اعتقاد به نظارت خداوند بر همه اعمال و رفتار و در راستای تکریم مشتریان اصول زیر را سرلوحه و  راهنمای خود قرار می دهیم :

  • قانون مداری ،امانت داری و حفظ اسرار مشتریان
  • تلاش برای حفظ منافع و مصالح مشتریان و ذی نفعان
  • رعایت ادب و احترام و خوشرویی در برخورد با مشتریان
  • رفتار یکسان با همه مشتریان همراه با انصاف و عدالت 
  • رعایت نظم و انضباط اداری، آراستگی شخصی و حضور به موقع در محل کار
  • ارایه خدمت به مشتریان همراه با صحت ،دقت و سرعت مناسب
  • تلاش در افزایش مهارت ،تخصص و دانش شغلی و به کارگیری آن در خدمت رسانی به مشتریان
  •  راهنمایی ، پاسخگویی و ارایه اطلاعات به طور شفاف به تمامی مشتریان در چارچوب قانون
  • داشتن روحیه انتقادپذیری و استفاده از  پیشنهادهای مشتریان برای اصلاح و بهبود فعالیت ها
تاریخ ویرایش1398/7/30- 16:12